CEIP Guillem de Montgrí - Centre d'Educació Infantil i Primària - Ctra. Sta. Agnès s/n Sant Antoni de Portmany (07820) - Tel/fax: 971344818 - Eivissa - (Illes Balears) ceipguillemdemontgri@gmail.com
Per dubtes i suggeriments: gmprimaria5@gmail.com


dijous, 20 de setembre de 2018

Criteris de qualificació

El equipo del segundo ciclo de primaria se coordina para establecer unos criterios de calificación comunes en los tres cursos. Éstos son explicados al alumnado para que conozcan qué se les evalúa y no descuiden los otros aspectos de la evaluación final de cada trimestre y del curso, haciendo inciso en que los resultados de las pruebas escritas o exámenes no son la nota final de la materia en exclusiva. Estos son los criterios del aula de cuarto de primaria: 
ÀREA: MATEMÀTIQUES                                                                                       CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
Al quadern es tindran en compte: la realització i correcció dels exercicis, neteja, ordre, presentació. Ortografia, cal·ligrafia i signes de puntuació adequats.
Proves escrites/orals, fitxes i exercicis. à Assoliment dels blocs dels continguts a treballar a cada trimestre.
45
Proves escrites/orals, fitxes i exercicis. à Resolució de problemes.
25
Preguntes e intervencions orals a classe adients.
10
Tasca correcta dins l’aula (activitats, treballs, tasques cooperatives, quadern de classe...).
10
Observació de l’actitud general: esforç, interès, atenció, motivació, tasques de casa, compliment de les normes, participació cooperativa...
10
ÀREA: CIÈNCIES NATURALS                                                                    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
*Aquests criteris de qualificació seran variables en funció de les característiques i necessitats de l’alumnat
Proves escrites/orals, fitxes i exercicis. (Assoliment dels blocs dels continguts a treballar a cada trimestre).
60 %
Preguntes e intervencions orals a classe adients.
10 %
Tasca correcta dins l’aula (activitats, treballs, tasques cooperatives, quadern de classe, experimentació, recerca d’informació...).
20 %
Observació de l’actitud general: esforç, interès, atenció, motivació, tasques de casa, compliment de les normes, participació cooperativa...
10%


ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                                                             CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
*Aquests criteris de qualificació seran variables en funció de les característiques i necessitats de l’alumnat
Proves escrites/orals, fitxes i exercicis. (Assoliment dels blocs dels continguts a treballar a cada trimestre).
60 %
Preguntes e intervencions orals a classe adients.
10 %
Tasca correcta dins l’aula (activitats, treballs, tasques cooperatives, quadern de classe, experimentació, recerca d’informació...).
20 %
Observació de l’actitud general: esforç, interès, atenció, motivació, tasques de casa, compliment de les normes, participació cooperativa...
10%


ÁREA: LLENGUA CATALANA I CASTELLANA                                                         CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
ÍTEMS
BLOCS A QUALIFICAR

Coneixements lingüístics
- Conceptes fonamentals en cada curs.
- Exercicis pràctics d’aplicació dels conceptes morfològics, semàntics, sintàctics i fonològics.
- Gramàtica, vocabulari, ortografia.   
30
Comprensió oral
- Comprensió literal.
- Comprensió inferencial.
- Comprensió valorativa. 
10
Comprensió escrita
10
Expressió oral*
- Vocabulari adequat.
-  Producció de textos coherents.
20
Expressió escrita*
- Cal·ligrafia.
- Ortografia i puntuació.
- Vocabulari adequat.
- Cohesió del text, estructura.
- Presentació.
20
Observació directa
- Compliment de les normes de l’aula i del centre.
- Esforç.
- Presentació i realització de tasques.
- Interès i participació.
10


ÀREA: PLÀSTICA                                                                                                      CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
OBSERVACIONS
INSTRUMENTS

La bona disposició i actitud de l’alumnat en aquesta àrea són fonamentals la creativitat, la responsabilitat en el treball, la neteja, l'ordre i l'organització del treball i hauran de ser també tingudes en compte a l' hora de qualificar als alumnes.
Observació de l’actitud: esforç, interès, atenció, motivació, compliment de les normes, participació cooperativa...
40 %
Progrés en la utilització de les tècniquesartístiques practicades i en l’ús dels diferents estris.
30 %
Presentació de treballs: puntualitat, cura, neteja, ordre.
30 %
ÀREA: MÚSICA                                                                                                     CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
Al quadern de música es tindran en compte: la realització i correcció dels exercicis, neteja, ordre, presentació. Ortografia, cal·ligrafia i signes de puntuació adequats.
Fitxes i exercicis escrits
20%
Activitats, treballs, quadern de classe... 
10%
Observació de l’esforç, atenció, presentació de treballs, tasques de casa, participació, compliment de les normes, intervencions a classe...
70%


ÁREA: LLENGUA ANGLESA                                                                                       CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
ÍTEMS
BLOCS A QUALIFICAR

Comprensió oral
- Comprensió literal d’audicions senzilles
- Comprensió inferencial.
- Comprensió valorativa. 
20%
Comprensió escrita
20%
Expressió oral
- Vocabulari adequat.
-  Producció de textos orals coherents.
20%
Expressió escrita
- Cal·ligrafia.
- Ortografia i puntuació.
- Vocabulari adequat.
- Cohesió del text, estructura.
- Presentació.
20%
Observació directa
- Compliment de les normes de l’aula i del centre.
- Esforç.
- Presentació i realització de tasques.
- Interès i participació.
20%

ÀREA: VALORS SOCIALS I CÍVICS                                                 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
*Aquests criteris de qualificació seran variables en funció de les característiques i necessitats de l’alumnat
Activitats escrites/orals correctes dins l’aula, fitxes i exercicis: activitats, treballs, tasques cooperatives, quadern de classe, experimentació, recerca d’informació... (Assoliment dels blocs dels continguts a treballar a cada trimestre).
60 %
Preguntes e intervencions orals a classe adients.
20 %
Observació de l’actitud general: esforç, interès, atenció, motivació, compliment de les normes, participació cooperativa...
20 %
ÀREA: RELIGIÓ                                                                                                          CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE
Al quadern es tindran en compte: la realització i correcció dels exercicis, neteja, ordre, presentació. Ortografia, cal·ligrafia i signes de puntuació adequats.
Feina diària: Fitxes, exercicis escrits, activitats, treballs, quadern de classe...
40%
Participació diària: Preguntes e intervencions orals a classe.
30%
L’actitud cap a l’aprenentatge: Observació de l’esforç, atenció, presentació de treballs, tasques de casa, participació, compliment de les normes...
30%

     ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (%): 2N CICLE  (5è i 6è)
     ÍTEMS

Entrega de treballs i fitxes
10%
Realització i execució de les activitats.
30%
Participació activa i cooperació.
15%
Compliment de les normes i respecte als materials.
25%
Activitat física i salut
20%


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada